Menu

Start Utazás Kft. és az elektronikus hirdetés

Informatikai Szabályozási Igazgatóság

Start Utazás Kft.
Geri Károly ügyvezető

1025 Budapest Verecke u. 138.

Tárgy: Határozat elektronikus hirdetéssel
kapcsolatos felügyeleti eljárásban
Ügyiratszám: HL-28133 – 3 /2007.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a személyes adat (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Megállapítom, hogy a Start Utazás Kft. (1034 Budapest Kenyeres u. 28.) elektronikus hirdetői minőségében (a továbbiakban: Hirdető) megsértette az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 14. § (2) bekezdését azzal, hogy Kérelmező részére előzetes és egyértelmű hozzájárulás hiányában elektronikus levelezés útján 2007. augusztus 10-én elektronikus hirdetést küldött.

Kötelezem a Hirdetőt, hogy fizessen meg 50 000 (azaz ötvenezer) forint elektronikus kereskedelmi bírságot, továbbá tartózkodjon a jogellenes magatartás további folytatásától. A bírságot e határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú számlájára kell befizetni.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és a teljesítés elmaradása felróható, valamint, ha a jövőben ismételten megsérti az Ekertv. 14. §-át, úgy ötszázezer forintig terjedő, ismételten kiszabható elektronikus kereskedelmi bírsággal sújtható.

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökének címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A benyújtott fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési illeték összegének megfelelő, de legalább 5000 (azaz ötezer) forint értékű illetékbélyeget. A fellebbezési illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincsen mód.

Indokolás

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) az Ekertv. 16/A. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva kérelemre vizsgálta a Hirdető által a személyes adat@startutazas.hu elektronikus levélcímről a Kérelmező személyes adat elektronikus levélcímére előzetes hozzájárulása hiányában 2007. augusztus 10-én küldött elektronikus hirdetést, amelyről a Hivatal 2007. augusztus 15-én kelt, HL-28133-2/2007 számú levelében értesítette, és a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel a Hirdetőt.

A Hirdető a rendelkezésre álló határnapig nem nyilatkozott.

A Hivatal — mint az ügyben I. fokon eljáró hatóság — a Kérelmező által beküldött kéretlen elektronikus hirdetés vizsgálata során megállapította, hogy a kérdéses elektronikus levél az Ekertv. 1. § a) pont szerinti Magyar Köztársaság területére irányuló, 2/A. § (1) pontjában meghatározott elektronikus hirdetés, melynek elküldésével az elektronikus hirdetőnek minősülő Hirdető megsértette az Ekertv. 14. § (2) bekezdését, mely előírja, hogy „elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés”.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy – az eljárás tárgyát képező elektronikus hirdetés tartalmának és részletes fejlécadatainak vizsgálata, valamint az Ekertv. 2. § p) pontja alapján – a Start Utazás Kft. az elektronikus hirdető.

Tekintettel arra, hogy a Hivatal a Hirdetőt a 14754-5/2007. ügyszámú határozatában – a Kérelmező hozzájárulását rossz minőségben, és ezért nem megfelelően igazoló, és felhívásra sem pótolt dokumentum miatt – már elmarasztalta, és kötelezte arra, hogy a Kérelmező személyes adat elektronikus levélcíme tekintetében tartózkodjon a jogellenes magatartás további folytatásától, a Hivatal a jogsértéssel arányban állónak és elegendőnek ítéli meg az elektronikus kereskedelmi bírság rendelkező részben foglaltaknak megfelelő kiszabását, valamint a jogsértő magatartás folytatásától való eltiltást.

Az elektronikus hirdetés szabályait az Ekertv. — az annak módosításáról szóló 2005. évi CLXXI. törvény 2006. január 1-jével történő hatályba lépését követő — 14. §-a szabályozza, amely, többek között, elektronikus hirdetés elektronikus levelezés (vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz) útján való küldése esetén az igénybe vevő előzetes és egyértelmű hozzájárulását követeli meg. Pusztán az a tény, hogy egy adott elektronikus levelezési cím nyilvánosan hozzáférhető (pl.: az interneten), nem jelenti azt, hogy annak tulajdonosa ezzel hozzájárult volna az elektronikus hirdetések fogadásához. Ugyanitt a jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezések megsértéséért az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője is felelősséggel tartozik. Az elektronikus hirdető/hirdetési szolgáltató/hirdetés közzétevője fogalmát a jogszabály 2.§ p), q) r) pontjai határozzák meg.

A törvény 16/A. § (2) bekezdése értelmében az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el. A 16/B. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú szerv a Hatóság Hivatala, az elsőfokú határozat ellen a Hatóság Tanácsának elnökéhez lehet fellebbezni.

A törvény 16/D. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Hatóság az elektronikus hirdetőt határidő tűzésével az Ekertv. 14. §-ban, illetve a 14/A. §-ban meghatározott rendelkezések teljesítésének hitelt érdemlő módon való igazolására hívhatja fel.

A 16/D.§ (1) bekezdése szerint a jogsértés megállapítása esetén a Hatóság Hivatala elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a 14. §, illetve a 14/A. § rendelkezéseivel, felhívhatja a 2. § la) pont szerinti közvetítő szolgáltató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdető, elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés közzétevője a közvetítő szolgáltató által nyújtott előfizetői vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértő módon elektronikus hirdetés küldésére használja, valamint – ötvenezertől ötszázezer forintig terjedő összegű – elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki.

A jelen határozat meghozatalára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 22. § (1) bekezdése, 29. § (3) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése, 35. §-a, 50. §-a, 51. § (1) bekezdése, 71.§ (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése, illetve az Ekertv. 14. §-a, valamint 16/A-D. § bekezdése alapján került sor.

A fellebbezési jogra a Ket. 98. § és 99. § (1) bekezdése, valamint az Ekertv. 16/B (2) bekezdése az
irányadó, a fellebbezési illeték mértékére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29.
§ (2) bekezdése, a megfizetés módjára az Itv. 73. § (1) bekezdés rendelkezése az irányadó.

Budapest, 2007. szeptember 7.

Jelen határozatot az NHH Hivatalának Főigazgatója nevében és megbízásából hoztam.

Dr. Sylvester Nóra
igazgató

Kapják:
1. Kérelmező
2. Hirdető

Jogerőre emelkedés után:
1. Kérelmező
2. Hirdető
3. Nemzeti Hírközlés Hatóság, Pénzügyi és Számviteli Osztály
4. Irattár

Jelen oldal a következő fájl HTML-változata: http://www.nhh.hu/dokumentum.php?cid=16321

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.