Hacked By ColdHackers & Mezopotamia Hackers & RojavaHackers & GerillaHackTeaM
   
   
 


Hacked By Rojavahackers. ColdHackers. Mezopotamia Hackers.GerillaHackTeaM    


KURD HALK ONDERI ABDULLAH OCALAN'IN 69. DOGUM GUNUNU BIZLERE BUGUNLERI VEREN OZGURLUK GUNESIMIZIN,!...

TUM HAKIKAT SAVASCILARININ 4 NISAN GUNUNU KUTLUYORUZ.BUGUN KURT TOPLUMU SAHSINDA DUNYA INSANLIGI ICIN ONEMLI BIR GUNDUR.
CUNKU ONDERLIKSEL DOGUS YENIDEN BIR OZGURLUK DOGUMUDUR.
TUM INSANLIGI BENIMSEMIS BIR ONDERLIK FELSEFESI SOZ KONUSUDUR,VE BUNUN ICIN!..


PKK HALKIN OZGURLUGUDUR,

ZAFERIN, KURTULUSUN PARTISIDIR!,

KURDISTAN SOMUTUNDA BUYUK BIR OFKE, BUYUK BIR INTIKAM HAREKETIDIR.

ONDER APO'NUN BASLATMIS OLDUGU OZGURLUK MUCADELESINI

HAKILERIN, KEMALLERIN, HAYRILERIN, MAZLUMLARIN, AGITLERIN, ZILANLARIN, BERITANLARIN, SAKINELERIN

BAGLILIK CIZGISINDE YASAMAKTIR

PKK HALKTIR ! HALK HER ALANDA MUCADELEYI YUKSELTECEKTIR..

PKK' DE CANLANDIRILAN OZGURLUK TARIHIDIR

AYAGA KALDIRLILAN INSANDIR

YURUDUGUNDE ZAFERI GETIREBILECEK KISILIKTIR

PKK YASAMA YURUYEN KANIN PARTISIDIR

PKK DEVRIMCI BIR TUTKUDUR

KURDISTAN SOMUTUNDA BUYUK BIR OFKE, BUYUK BIR INTIKAM HAREKETIDIR

PKK TARIHTEKI EN DEGERLI UMUTTUR

PKK, HALKIN OZGURLUGUNE KILITLENME HAREKETIDIR.

APOCU RUHLA FEDAI EYLEM GUCUNU YARATMANIN ADIDIR PKK..

PKK CIZGISI IDEOLOJISI ILE BASLAMIS VE ONUNLA GELISMIS BIRCIZGIDIR..

BIJI SEROK APO

BIJI PKK

BIJI KURD U KURDISTAN

SEHID NAMIRIN !
SEHID NAMIRIN!..
SEHID NAMIRIN!..


 
 
 
Hacked By ColdHackers & Mezopotamia Hackers & RojavaHackers & GerillaHackTeaM


/wp-includes/wlwmanifest.xml" />
Menu

Start Utazás Kft. és az elektronikus hirdetés

Informatikai Szabályozási Igazgatóság

Start Utazás Kft.
Geri Károly ügyvezető

1025 Budapest Verecke u. 138.

Tárgy: Határozat elektronikus hirdetéssel
kapcsolatos felügyeleti eljárásban
Ügyiratszám: HL-28133 – 3 /2007.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a személyes adat (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Megállapítom, hogy a Start Utazás Kft. (1034 Budapest Kenyeres u. 28.) elektronikus hirdetői minőségében (a továbbiakban: Hirdető) megsértette az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 14. § (2) bekezdését azzal, hogy Kérelmező részére előzetes és egyértelmű hozzájárulás hiányában elektronikus levelezés útján 2007. augusztus 10-én elektronikus hirdetést küldött.

Kötelezem a Hirdetőt, hogy fizessen meg 50 000 (azaz ötvenezer) forint elektronikus kereskedelmi bírságot, továbbá tartózkodjon a jogellenes magatartás további folytatásától. A bírságot e határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú számlájára kell befizetni.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és a teljesítés elmaradása felróható, valamint, ha a jövőben ismételten megsérti az Ekertv. 14. §-át, úgy ötszázezer forintig terjedő, ismételten kiszabható elektronikus kereskedelmi bírsággal sújtható.

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökének címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A benyújtott fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési illeték összegének megfelelő, de legalább 5000 (azaz ötezer) forint értékű illetékbélyeget. A fellebbezési illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincsen mód.

Indokolás

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) az Ekertv. 16/A. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva kérelemre vizsgálta a Hirdető által a személyes adat@startutazas.hu elektronikus levélcímről a Kérelmező személyes adat elektronikus levélcímére előzetes hozzájárulása hiányában 2007. augusztus 10-én küldött elektronikus hirdetést, amelyről a Hivatal 2007. augusztus 15-én kelt, HL-28133-2/2007 számú levelében értesítette, és a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel a Hirdetőt.

A Hirdető a rendelkezésre álló határnapig nem nyilatkozott.

A Hivatal — mint az ügyben I. fokon eljáró hatóság — a Kérelmező által beküldött kéretlen elektronikus hirdetés vizsgálata során megállapította, hogy a kérdéses elektronikus levél az Ekertv. 1. § a) pont szerinti Magyar Köztársaság területére irányuló, 2/A. § (1) pontjában meghatározott elektronikus hirdetés, melynek elküldésével az elektronikus hirdetőnek minősülő Hirdető megsértette az Ekertv. 14. § (2) bekezdését, mely előírja, hogy „elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés”.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy – az eljárás tárgyát képező elektronikus hirdetés tartalmának és részletes fejlécadatainak vizsgálata, valamint az Ekertv. 2. § p) pontja alapján – a Start Utazás Kft. az elektronikus hirdető.

Tekintettel arra, hogy a Hivatal a Hirdetőt a 14754-5/2007. ügyszámú határozatában – a Kérelmező hozzájárulását rossz minőségben, és ezért nem megfelelően igazoló, és felhívásra sem pótolt dokumentum miatt – már elmarasztalta, és kötelezte arra, hogy a Kérelmező személyes adat elektronikus levélcíme tekintetében tartózkodjon a jogellenes magatartás további folytatásától, a Hivatal a jogsértéssel arányban állónak és elegendőnek ítéli meg az elektronikus kereskedelmi bírság rendelkező részben foglaltaknak megfelelő kiszabását, valamint a jogsértő magatartás folytatásától való eltiltást.

Az elektronikus hirdetés szabályait az Ekertv. — az annak módosításáról szóló 2005. évi CLXXI. törvény 2006. január 1-jével történő hatályba lépését követő — 14. §-a szabályozza, amely, többek között, elektronikus hirdetés elektronikus levelezés (vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz) útján való küldése esetén az igénybe vevő előzetes és egyértelmű hozzájárulását követeli meg. Pusztán az a tény, hogy egy adott elektronikus levelezési cím nyilvánosan hozzáférhető (pl.: az interneten), nem jelenti azt, hogy annak tulajdonosa ezzel hozzájárult volna az elektronikus hirdetések fogadásához. Ugyanitt a jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezések megsértéséért az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője is felelősséggel tartozik. Az elektronikus hirdető/hirdetési szolgáltató/hirdetés közzétevője fogalmát a jogszabály 2.§ p), q) r) pontjai határozzák meg.

A törvény 16/A. § (2) bekezdése értelmében az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el. A 16/B. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú szerv a Hatóság Hivatala, az elsőfokú határozat ellen a Hatóság Tanácsának elnökéhez lehet fellebbezni.

A törvény 16/D. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Hatóság az elektronikus hirdetőt határidő tűzésével az Ekertv. 14. §-ban, illetve a 14/A. §-ban meghatározott rendelkezések teljesítésének hitelt érdemlő módon való igazolására hívhatja fel.

A 16/D.§ (1) bekezdése szerint a jogsértés megállapítása esetén a Hatóság Hivatala elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a 14. §, illetve a 14/A. § rendelkezéseivel, felhívhatja a 2. § la) pont szerinti közvetítő szolgáltató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdető, elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés közzétevője a közvetítő szolgáltató által nyújtott előfizetői vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértő módon elektronikus hirdetés küldésére használja, valamint – ötvenezertől ötszázezer forintig terjedő összegű – elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki.

A jelen határozat meghozatalára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 22. § (1) bekezdése, 29. § (3) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése, 35. §-a, 50. §-a, 51. § (1) bekezdése, 71.§ (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése, illetve az Ekertv. 14. §-a, valamint 16/A-D. § bekezdése alapján került sor.

A fellebbezési jogra a Ket. 98. § és 99. § (1) bekezdése, valamint az Ekertv. 16/B (2) bekezdése az
irányadó, a fellebbezési illeték mértékére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29.
§ (2) bekezdése, a megfizetés módjára az Itv. 73. § (1) bekezdés rendelkezése az irányadó.

Budapest, 2007. szeptember 7.

Jelen határozatot az NHH Hivatalának Főigazgatója nevében és megbízásából hoztam.

Dr. Sylvester Nóra
igazgató

Kapják:
1. Kérelmező
2. Hirdető

Jogerőre emelkedés után:
1. Kérelmező
2. Hirdető
3. Nemzeti Hírközlés Hatóság, Pénzügyi és Számviteli Osztály
4. Irattár

Jelen oldal a következő fájl HTML-változata: http://www.nhh.hu/dokumentum.php?cid=16321

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.